4
shared

ครม.ไฟเขียวหลักการร่างกฎกระทรวงกัญชา

28 พฤษภาคม 2562 17:29 498
ครม.ไฟเขียวหลักการร่างกฎกระทรวงกัญชา

ครม.มีมติไฟเขียวอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและอนุญาตผลิต จำหน่ายกัญชา ไว้ในครอบครอง กำหนดใช้ใน 7 ประเภท

วันนี้ (28พ.ค.62) พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และส่งต่อให้กฤษฎีกาพิจารณาสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้เห็นชอบแล้ว และได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้การขออนุญาตผลิตมี 7 ประเภท ได้แก่ เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หรือเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการผลิต ส่งออก และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา การผลิตซึ่งกระทำโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับคนไข้เฉพาะรายของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และกรณีผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ นำยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักรไทย สำหรับใช้รักษาเฉพาะ 90 วัน

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอข้อคิดเห็น เช่น กระทรวงพาณิชย์เห็นควรจะมีกลไกในการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบกรณีที่มีการนำกัญชาไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ รวมถึงประโยชน์และโทษของกัญชาให้ครอบคลุมในทุกมิติ


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง