1
shared

สานต่อ "สานใจไทยสู่ใจใต้" สืบสาน "พล.อ.เปรม"

28 พฤษภาคม 2562 07:14 40
รายงาน : TNN ช่อง16 มีโอกาสได้พูดคุยกับ ดร.อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานโครงการ ยืนยันว่ายังคงจะสานต่อโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ จนกว่าชีวิตจะหาไม่


โอวาทสุดท้ายของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ในพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้" รุ่นที่ 35 เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมา เป็นสิ่งยืนยันที่ดร.อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ระบุว่าพลเอกเปรม มีเป้าหมายการดำเนินโครงการอย่างแน่วแน่ ที่จะย้ำกับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกครั้งถึงความเป็นไทย และความเป็นธรรม


จุดเริ่มต้นของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่พลเอกเปรมเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ดำริว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความมั่นคงเท่านั้น แต่เยาวชนคือหัวใจสำคัญ ที่ต้องได้เรียนรู้ ความแตกต่างของศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ


จากปี 2548 ที่เริ่มโครงการ เยาวชนชุดแรก30คน ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่14 เยาวชนเกือบ1หมื่นคน ได้รับโอกาสแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจ ว่าทุกคนคือคนไทยและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ที่ดร.อารีย์ ถ่ายทอดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ต่างได้รับความรู้สึกเสมือนเป็นลูกป๋าเปรม ที่พร้อมจะตอบแทนคุณแผ่นดิน


ผลสำเร็จของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือเยาวชนที่ผ่านโครงการ มีการปรับทัศนคติต่อการพัฒนาชีวิตในอนาคต มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีอาชีพอย่างมั่นคง และเป็นเครือข่ายที่จะตอกกย้ำความเป็นไทยและความเป็นธรรม ขยายความเข้าใจสู่ครอบครัว สังคมเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขและความสมานฉันท์