6
shared

แบงก์ออมสินอุ้มบัตรคนจนปล่อยกู้ผ่อน 242 บาท/เดือน

27 พฤษภาคม 2562 18:07 2068
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพสูงสุด 5 หมื่นบาท กู้หมื่นเดียวผ่อนขั้นต่ำ 242 บาท/เดือน

วันนี้ ( 27 พ.ค. 62 ) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11 ล้าน 4 แสนราย พร้อมจัดทำแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และมีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 1 ล้าน 4 แสนราย กับ ธนาคารออมสิน นั้น

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุน ให้เงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชี้แจงว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน