5
shared

โค้งสุดท้ายนิติบุคคลส่งงบการเงิน

27 พฤษภาคม 2562 15:04 246
โค้งสุดท้ายนิติบุคคลส่งงบการเงิน

กระทรวงพาณิชย์ เตือนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นงบการเงินรอบปี 2561 ให้เร่งส่งงบการเงินผ่าน e-Filing ให้ทันเวลา เลี่ยงส่งงบการเงินวันสุดท้าย หวั่นเกิดปัญหาการใช้ระบบ

วันนี้ (27 พ.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกมาเตือนนิติบุคคลให้เร่งมือส่งงบการเงินให้ทันก่อนปิดฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งงบการเงินช่วงวันท้ายๆ   ป้องกันความแออัดของการใช้ระบบ DBD e-Filing ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก    ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดทำให้นิติบุคคลต้องเสียเวลา    และค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ 


        โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นงบการเงินประจำปี 2561   สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้อำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประกอบกับขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ‘เฉพาะกรณีส่งผ่านทางระบบ DBD e-Filing’ ออกไปอีก 7 วัน   จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  เพื่อส่งเสริมให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ   ทั้งประชาชน ภาครัฐและภาคธุรกิจนำข้อมูลงบการเงินไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที        ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่า นิติบุคคลจำนวนมากจะนำส่งงบการเงินต่อกรมฯ ในช่วง 1 สัปดาห์  ก่อนจะครบกำหนดการนำส่งงบฯ จึงเป็นสาเหตุให้ระบบของ DBD e-Filing เกิดความแออัดในช่วงนั้น    และทำให้เกิดความไม่สะดวกตามมา แม้ในปีนี้กรมฯ ได้เพิ่มความสะดวกมากขึ้น โดยการขยายระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการ   แต่เพื่อป้องกันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ กรมฯ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลให้เร่งนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing แต่เนิ่นๆ   เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ใน ช่วงนั้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นำส่งงบการเงินล่าช้าเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

        ขณะเดียวกัน กรมฯ ขอความร่วมมือให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing เท่านั้น  เพื่อลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร ประหยัดต้นทุนการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทาง   ที่สำคัญเพิ่มความรวดเร็วในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และเกิดการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น   สำหรับนิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นงบการเงินในรูปแบบกระดาษทั้งที่ยื่นด้วยตนเอง (Walk in) หรือไปรษณีย์ จะต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าการนำส่งงบการเงินเสร็จสมบูรณ์ 

        สำหรับ นิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปี 2561 ล่าสุดมีจำนวน 666,798 ราย และในช่วงเวลาของการรับงบการเงินที่ผ่านมา พบว่า นิติบุคคลให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วิธีการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing แทนการส่งแบบกระดาษถึงร้อยละ 90 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง