6
shared

เพื่อครูไทย! อบรมออนไลน์ผ่าน 'เทรนฟลิกซ์'

25 พฤษภาคม 2562 16:41 602
เอาใจครูไทย 4.0 เปิด เทรนฟลิกซ์ นวัตกรรมเพื่อครู ให้ได้อบรมง่ายๆ สะดวกผ่านแพลตฟอร์มช่วยเข้าถึงครูทุกพื้นที่ ครบทุกสาระเนื้อหา

เปิดตัวแล้ว 'เทรนฟลิกซ์' นวัตกรรมการอบรมครูบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงครูทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ ด้วยจำนวนหลักสูตรที่ครบทุกช่วงชั้น ทั้งปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, การศึกษาพิเศษ ครบทุกสาระเนื้อหา ครอบคลุมทุกรายวิชา ที่อยู่บนมาตรฐานของคุรุพัฒนากำหนดไว้ โดยระบบอบรมครูออนไลน์จะรองรับในระบบ LMS (Learning Management System) , Interactive style และมีระบบปฏิบัติการการโต้-ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรมอีกด้วย



เทรนฟลิกซ์ ถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในการอบรมครูในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร, ด้านวิทยากร, ด้านกิจกรรมการอบรม เป็นต้น ซึ่งระบบการอบรมครูออนไลน์นี้สามารถกระจายการเข้าถึงหลักสูตรในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และยังจัดให้มีการสอบวัดผลให้เป็นไปตามมาตราฐานการพัฒนาครูลดภาระค่าใช้จ่ายและงบประมาณของการเดินทางมาอบรมนำไปสู่การพัฒนาส่วนอื่น ๆ 


สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และแอนดรอยด์ 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง