0
shared

เริ่มประชุมสภา! โหวตเลือก'ปธ.-รองปธ.สภาฯ'

25 พฤษภาคม 2562 13:00 552
เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อโหวตเลือกประธานสภาฯ - รองประธานฯวันนี้( 25 พ.ค.62) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ หอประชุมใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯ อีก 2 คน ในครั้งนี้ ยังคงใช้ข้อบังคับการประชุมสภาฯปี 2551 โดยเชิญ ส.ส.ที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว คือนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในวัย 91 ปี


โดยวาระการเลือกประธานสภาฯ นั้น ให้สมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นประธานสภาฯ ซึ่งจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ทั้งนี้ หากไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งขัน รายชื่อนั้นก็จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

แต่หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คนขึ้นไป จะต้องมีการลงคะแนนด้วยวิธีลับ โดยให้ ส.ส.เขียนชื่อผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนให้บนแผ่นกระดาษแล้วใส่ซองปิดผนึก ก่อนจะขานชื่อตามลำดับอักษร แล้วให้นำซองมาหย่อนลงในหีบที่จัดเตรียมไว้ ก่อนตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน 6 คน จากพรรคการเมือง 6 อันดับแรก โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เป็นประธานสภาฯ 

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จจากการลงคะแนนเลือกตำแหน่งประธานสภาแล้ว จะลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ