1
shared

คนเราเกิดมาแล้วต้อง 'พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น'

24 พฤษภาคม 2562 18:02 42
คนเราเกิดมาแล้วต้อง 'พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น' อย่าให้ขาดทุนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ -ครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร-