0
shared

สงครามการค้าฉุดGDPไทยQ1โตต่ำกว่าคาด

22 พฤษภาคม 2562 10:23 122
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกโตได้ 2.8% ต่ำสุดในรอบ17 ไตรมาส และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% เหตุวิตกสงครามการค้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทย 2562 ชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส โดยสามารถขยายตัวได้ที่ 2.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.2% จากแรงฉุดด้านการส่งออกที่หดตัวลง   ตามภาวะการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก    และผลกระทบจากสงครามการค้าของสหรัฐฯและจีน 
 ในขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภค  และการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวเป็นบวกได้   ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจดังกล่าวคาดว่า    จะยังต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่ 2 ของปี     โดยการใช้จ่ายครัวเรือนจะยังเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจ    ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี     แต่ยังต้องติดตามภาวะภัยแล้งที่มีความเสี่ยงจะลากยาวออกไป   ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรในไตรมาสที่ 2

สำหรับ 
ศรษฐกิจไทยครึ่งหลังของปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอนอยู่หลายประการ  จากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังมีความเสี่ยงว่าจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมจากปัจจุบัน  ซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมการส่งออกทั้งปีของไทย  ให้ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ระดับปัจจุบันที่ 3.2
% ขณะที่ปัจจัยในประเทศคงต้องรอติดตามการจัดตั้งรัฐบาล คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการผลักดันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป 

ดังนั้น ในเบื้องต้นศูนย์วิจัยกสิกรไทย  ยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไว้ที่ 3.7
 เพื่อรอประเมินปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศดังกล่าว   ซึ่งหากสถานการณ์ลากยาวออกไป  จะส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2562      ขยายตัวโน้มเข้าสู่กรอบล่างของประมาณการที่ 3.2 - 3.9