2
shared

'การกระทำของตนเอง' ยังมิถูกใจ นับประสาอะไร 'การกระทำของผู้อื่น'

16 พฤษภาคม 2562 11:47 65
'การกระทำของตนเอง' ยังมิถูกใจตนเองเสมอไป นับประสาอะไรจาก 'การกระทำของผู้อื่น' -พุทธทาสภิกขุ-