3
shared

'การกระทำของตนเอง' ยังมิถูกใจ นับประสาอะไร 'การกระทำของผู้อื่น'

16 พฤษภาคม 2562 11:47 182
'การกระทำของตนเอง' ยังมิถูกใจตนเองเสมอไป นับประสาอะไรจาก 'การกระทำของผู้อื่น' -พุทธทาสภิกขุ-

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง