2
shared

วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน6

16 พฤษภาคม 2562 11:46 99
ทำบุญกัน 'วันวิสาขูบชา' ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน