6
shared

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.62

15 พฤษภาคม 2562 08:23 513
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา   ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป


(อ่านต้นฉบับ)

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง