2
shared

'ความเกรงใจ' เป็นสมบัติของคนดี แต่ทำความดีแล้วไซร้ทำได้ทันที

16 พฤษภาคม 2562 11:45 296
'ความเกรงใจ' เป็นสมบัติของคนดี แต่ทำความดีไม่ต้องเกรงใจใคร ถ้าเป็น'ความดี' แล้วไซร้ทำได้ทันที -พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต-

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง