4
shared

โล๊ะบอร์ดกองสลากฯ ตั้งคณะกรรมการใหม่ 3 คน

11 พฤษภาคม 2562 16:44 138

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 คน หลังแต่งตั้ง "นายพชร อนันตศิลป์" เป็นประธานกรรมการแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2562 เมื่อวานนี้ (10 พ.ค.) เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยระบุว่า  ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 นั้น  ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558  หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558  และให้นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นอกจากนี้ ได้เผยแพร่คำสั่งคสช. ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558  กำหนดให้คสช.แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกิน 3 คนมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (9) ของคำสั่งคสช. จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งคสช. (เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558  และแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3 คน ดังนี้

  1.พล.อ.ศักดา เนียมคำ

2.พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

3.ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง