8
shared

คสช.งัดม.44 ตั้ง ‘พชร’ นั่งปธ.บอร์ดกองสลากฯ

10 พฤษภาคม 2562 18:59 1,783
หัวหน้าคสช.ใช้ม.44 ตั้ง ‘พชร อนันตศิลป์’ นั่งประธานบอร์ดกองสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่

วันนี้ (10พ.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีเนื้อหาว่า “ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

2. ให้ นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ