2
shared

เงินพระราชทาน ยกระดับการรักษาผูัป่วยไทย

10 พฤษภาคม 2562 09:31 72
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 27 แห่งทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และช่วยยกระดับศักยภาพในการรักษา


โรงพยาบาลสงฆ์ สถานพยาบาลขนาด 287 เตียง รองรับพระสงฆ์อาพาธจากทั่วประเทศ ให้การรักษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผู้ป่วยนอกกว่า 8 หมื่นคนต่อปี เป็นโรงพยาบาล 1 ใน 27 แห่งที่ได้รับพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา


นางสาวสุพรรษา กุลวรรณ พยาบาลวิชาชีพ เปิดเผยว่า ในอดีตด้วยข้อจำกัดโรงพยาบาลสงฆ์ ต้องประยุกต์ใช้ห้องผ่าตัดเป็นสถานที่ส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและรักษา โดยมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคิว ขณะที่อุปกรณ์บางอย่างใช้งานมานานถึง 20 ปี เงินพระราชทานในครั้งนี้ จะทำให้ได้อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น พร้อมสำหรับศูนย์ส่องกล้องที่จะเปิดใหม่เพื่อแยกให้เป็นสัดส่วน


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับพระราชทานเงินครั้งนี้ เป็นจำนวน 83.4 ล้านบาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 20 รายการ อาทิ เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรม เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ยูนิตทำฟันทดแทนของเก่าที่ใช้งานกว่า 20 ปี และชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านทางช่องท้องผ่านกล้อง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคเฉพาะทางและโรคหายากในเด็ก รวมถึงเคสส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมากกว่าปีละ 3.5 แสนคน และผู้ป่วยในมากกว่า 15,000 คน


ในปีนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งเป้าหมายทำโครงการประเมินผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยา และให้การรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อให้คุณภาพชีวิตและจิตใจดีขึ้น ควบคู่กับโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด ด้วยการสวนหัวใจทดแทนการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ทั้ง 27 แห่ง รวมกว่า 2,400 ล้านบาท คือ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานพยาบาล เป็นน้ำทิพย์ชโลมใจผู้ป่วยที่รอรับการรักษาทั่วประเทศไทย