2
shared

ศูนย์ Thai-IDC รุ่ง สร้างเครือข่ายนักออกแบบกว่า 1,700 ราย

9 พฤษภาคม 2562 18:14 102

กระทรวงอุตฯโชว์ผลสำเร็จ ศูนย์ Thai-IDC 3 ปี สร้างเครือข่ายนักออกแบบกว่า 1,700 ราย เดินหน้ายกระดับการออกแบบพัฒนาสินค้าไทยก้าวสู่ระดับสากล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประสบความสำเร็จ ในการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC)  โดยที่ผ่านมา ศูนย์ Thai-IDC สามารถสร้างนักออกแบบได้กว่า 1,700 ราย ทางศูนย์ ฯ จึงได้มีการสร้างเครือข่ายนักออกแบบของศูนย์ Thai-IDC เพื่อรวบรวมนักออกแบบเป็นเครือข่ายเพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product  Design แก่ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการออกแบบ และเข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์ Thai-IDC ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 2,500 ผลิตภัณฑ์ และให้บริการด้านกระตุ้นและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแนวคิดด้านการออกแบบไปแล้วกว่า 5,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 7,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ศูนย์ Thai-IDC ยังมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการรวมตัวเครือข่ายนักออกแบบให้มากขึ้น เพื่อให้บริการต่อ SMEs และเสริมสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือการออกแบบพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมนักออกแบบเป็นเครือข่าย สำหรับให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Design แก่ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการออกแบบ และเข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์ Thai-IDC ได้ จึงมีการจัดงาน Creative Land ขึ้น ภายใต้แนวคิด “YOUNGTHAI…อย่างไทย” เพื่อแสดงผลงานการออกแบบของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือข่ายนักออกแบบศูนย์ Thai-IDC โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานการออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าไทยระดับสากลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักออกแบบในเครือข่าย การจัดกิจกรรม Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการกระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์แบบ DIY กิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบ Street Art พร้อมทั้งการจัดสัมมนาความรู้ด้านการออกแบบและเทคนิคการตลาดสำหรับสินค้าสร้างสรรค์ การให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและช่องทางการตลาดออนไลน์ เป็นต้น 

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Young Thai...อย่างไทย” และชมการแสดงผลงานนักออกแบบ การจัดอบรมสัมมนา ร่วมกิจกรรม Workshop และเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ ระหว่างวันที่  8-10 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณอาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และบริเวณโดยรอบในพื้นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง