18
shared

ราชกิจจาฯประกาศเลื่อนเวลารีดภาษีบุหรี่จาก 20% เป็น 40% ออกไปเป็น 1 ต.ค.2563

9 พฤษภาคม 2562 16:56 1604
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงเลื่อนระยะเวลาการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็น 40% ออกไป 1 ปี หรือเป็นวันที่ 1 ต.ค.2563 เพื่อให้นักสูบ-ผู้ปลูกใบยาสูบมีเวลาปรับตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้เลื่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซองละไม่เกิน 60 บาท จากเดิม 20% เป็น 40% ออกไปอีก 1 ปี หรือเดิมกำหนดให้ขึ้นภาษีสรรพสามติบุหรี่ในวันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป ให้เลื่อนการขึ้นภาษีไปเป็นวันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

ส่วนสาเหตุที่ต้องเลื่อนระยะเวลาในการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค.2563 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับบุหรี่ซิกาแรต และเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบมีเวลาในการปรับตัว รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณการซื้อใบยาจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ในขณะที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซองละไม่เกิน 60 บาท เป็น 40% จะทำให้ราคาบุหรี่เพิ่มเป็นซองละเกือบ 100 บาท

นอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ยังกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาเส้นเพิ่มเป็น 0.1 บาท/หน่วย (ตามปริมาณ) จากเดิมที่เก็บภาษีในอัตรา 0.005 บาท/หน่วย (ตามปริมาณ) หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 เท่า เนื่องจากโครงสร้างภาษียาเส้นที่แตกต่างจากภาษีบุหรี่มาก ทำให้คนหันไปสูบยาเส้นเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีตามปริมาณของยาเส้นอื่นให้ใกล้เคียงกับอัตราภาษียาสูบประเภทอื่น icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง