7
shared

ในหลวง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่ทูลกระหม่อมฯ

9 พฤษภาคม 2562 13:38 2196
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุข ร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้าพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง