7
shared

รัฐลุยพัฒนากัญชาให้ถูกกฎหมาย

6 พฤษภาคม 2562 14:53 414

กสอ.เดินหน้าพัฒนากัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ ตั้งเป้าปฏิรูปให้ให้ถูกกฎหมาย สร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน


นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพร ล่าสุดได้เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชา  นำไปต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้ง วางโมเดลการพัฒนาการแบ่งปันผลประโยชน์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ประชาชนเข้าถึงยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชาอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงฯได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนขึ้นมา มีนายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะทำงาน และได้ประชุมร่วมกันเพื่อต้องการวางหลักเกณฑ์ เพื่อพัฒนากระ บวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ต่อยอดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองรับการนำกัญชาไปใช้อย่างถูกวิธี หลังจากรัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ได้แล้ว  รวมทั้ง จะต้องช่วยยกระดับเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชนให้ได้คุณภาพ ไม่ใช่เป็นแค่คนปลูกต้นน้ำอย่างเดียว แต่ต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ด้วย  เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ไม่ใช่ปลูกแล้วนำไปขาย แล้วหมดคุณค่า ซึ่งภาครัฐจะต้องให้คำแนะนำตั้งแต่การปลูกโรงเรือนแบบปิด เพื่อควบคุมคุณภาพตามที่ต้องการ มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดกฎหมาย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง