2
shared

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 108 รูป (ภาพชุด)

2 พฤษภาคม 2562 14:42 106
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 108 รูป  (ภาพชุด)

ประชาชนชาวหนองคาย เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 108 รูปเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พ.ค.62  ที่ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 1/2562 โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2562 จึงกำหนดจัดโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ จำนวน 6,830 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค.2562 รวมระยะเวลา 15 วัน และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค.2562 รวม 7 วัน


จังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั้ง 9 แห่งดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค.2562 และกิจกรรมที่ 2 การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจังหวัดได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจำนวน 79 รูป แต่มีประชาชน พสกนิกรที่มีความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบท จำนวน 108 รูป ทั้งมหานิกาย และธรรมยุต จึงได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ขึ้น
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง