20
shared

5 จังหวัดเสี่ยงโควิด-19 หากเดินทางออกนอกพื้นที่ ต้องมีเอกสารรับรอง

13 มกราคม 2564 17:02 3132
5 จังหวัดเสี่ยงโควิด-19 หากเดินทางออกนอกพื้นที่ ต้องมีเอกสารรับรอง

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนด ข้อปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด เดินทางออกนอกพื้นที่ ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นวันนี้ (13ม.ค.64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ถูกบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ

งดการเดินทางข้ามพื้นที่ แต่หากผู้ใดมีความจำเป็นเดินทางออกนอกพื้นที่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยมีข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ดังนี้

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ต้องควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารและพนักงานประจำรถตรวจสอบ “เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง”

สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามมิให้รับผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง

หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดควรงดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้โดยสาร กรณีผู้โดยสารไม่สามารถติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ให้ออก “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” ให้พนักงานขับรถแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในการขนส่งสินค้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบการประกอบการขนส่งของตน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเดินทางออกจากพื้นที่เฝ้าควบคุมสูงสุด (23 จังหวัด) พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง (49 จังหวัด) ขอความร่วมมือผู้โดยสารติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก คำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE