7
shared

อบรมหลักสูตร กัญชา รุ่นแรก สามารถสั่งใช้- จ่ายให้ผู้ป่วยได้

29 เมษายน 2562 16:22 597
กรมการแพทย์จัดอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจาก กัญชา ทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วันนี้ (29 เมษายน 2562) ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) .. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสำคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ กรมการแพทย์โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชา ทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน มีความรู้ความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
สำหรับกลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.แพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม 3. เภสัชกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรุ่นต่อไป (รุ่นที่ 2) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 6245 สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dms.moph.go.th