19
shared

เปิดคำสั่ง! กทม.ปิดสถานที่ชั่วคราว เฝ้าระวังโรงหนัง-ร้านเหล้า คุมโควิด-19

29 ธันวาคม 2563 09:22 2292
เปิดคำสั่ง! กทม.ปิดสถานที่ชั่วคราว เฝ้าระวังโรงหนัง-ร้านเหล้า คุมโควิด-19

เปิดคำสั่ง! กทม.สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวฉบับที่ 14 พร้อมเฝ้าระวังโรงหนัง-โรงละคร-โรงมหรสพ ร้านเหล้า คุมการแพร่ระบาดของโควิด-19วันนี้ (29ธ.ค.63)พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 14 โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีการประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น

ปัจจุบันพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น จนไม่อาจควบคุมได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 20/ 2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวและกําหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังต่อไปนี้

1 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่

1.1 สนามม้า 1.2 สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 1.3 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 1.4 สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 1.5 สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

2.ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคหน้าตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

2.1 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 

2.2 สถานที่ที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากที่พักอาศัย โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE