24
shared

ดึงแรงงานอิสระเข้าระบบประกันสังคม มาตรา40 คุ้มครอง 3 ทางเลือก

17 ธันวาคม 2563 15:59 1120
ดึงแรงงานอิสระเข้าระบบประกันสังคม มาตรา40 คุ้มครอง 3 ทางเลือก

ที่ปรึกษารมว.แรงงานเผยลงพื้นที่ดึงแรงงานอิสระ เข้าระบบประกันสังคมม.40 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง 3 ทางเลือกวันนี้ (17ธ.ค.63) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สู่สังคมผู้สูงอายุ และได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องภาคแรงงานภาคอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ได้มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ในวันนี้นายสุชาติ ได้มอบหมายให้ตนมาพบปะกับพี่น้องแรงงานภาคอิสระหรือแรงงานนอกระบบของ จ.กาญจนบุรี

เนื่องจากทุกคนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพราะหากกลุ่มแรงงานนอกระบบมีความมั่นคงในชีวิตแล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติโดยรวม

ทั้งนี้ การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่าย ผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับความคุ้มครองทั้ง 3 ทางเลือก

ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจสมัคร เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE