5
shared

พัทยา ทุ่ม 755 ล้าน พัฒนา “เกาะล้าน-นาเกลือ” ปลุกท่องเที่ยว

10 ธันวาคม 2563 15:42 81
พัทยา ทุ่ม 755 ล้าน พัฒนา “เกาะล้าน-นาเกลือ” ปลุกท่องเที่ยว

นายกเมืองพัทยา อัดฉีดงบ 755 ล้านบาท พัฒนา 2 โครงการ “นีโอเกาะล้าน” และ “โอลด์ทาวน์นาเกลือ” รับการท่องเที่ยว อีอีซีนายสนธยา  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า เมืองพัทยาจะผลักดันแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมิติด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการนีโอเกาะล้าน และโอลด์ทาวน์นาเกลือ รวมกัน 32 โครงการ ด้วยกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 775 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี   จำแนกเป็นแผนงานโครงการพัฒนาเกาะล้าน 21 โครงการ วงเงินงบประมาณกว่า 350 ล้านบาท เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของเกาะล้านให้ดีขึ้น และแผนงานโครงการโอลด์ทาวน์นาเกลือ 11 โครงการ วงเงินงบประมาณ 425 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเก่าแก่ย่านนาเกลือ เป้าหมายคือ การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่ออนาคต 

ปัจจุบัน เกาะล้าน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองพัทยา และ ได้รับการบรรจุเป็น 1 ใน 3 เกาะ ในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  จำเป็นต้องมีการวางแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม เพื่อให้เมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวของ อีอีซี  โดยปี 2562 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 5 ล้านคน สร้างรายได้ 1,200 ล้านบาท 

สำหรับแผนงานโครงการพัฒนา “นีโอเกาะล้าน”- เกาะล้านโฉมใหม่  อาทิ  การปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน-ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน-สะพานทางเดินหาดเทียน ไปจนกระทั่งถึงการก่อสร้างจุดชมวิวหาดตาแหวน รวมทั้ง การจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล-การปรับปรุงพัฒนาระบบประปา-การปรับปรุงพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ส่วนโครงการโอลด์ทาวน์นาเกลือ จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ มีการต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต นำจุดเด่นของท้องถิ่นด้วยวิถีประมงพื้นบ้านผสมผสานให้สอดรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างเส้นทางเชื่อมโยงภายในพื้นที่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่นาเกลือ 

ทั้งนี้ นายกเมืองพัทยา มั่นใจว่า แผนงานโครงการพัฒนานีโอเกาะล้าน และโอลด์ทาวน์นาเกลือ ภายใต้ยุทธศาสตร์   นีโอพัทยา ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นโดยลำดับ และจะสมบูรณ์แบบภายใน 3 ปีนับจากนี้ จะทำให้พัทยาเป็นมหานครแห่งความสุขของการท่องเที่ยว-การพักอาศัย และการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline