15
shared

ด่วน! ประกาศปิดโรงเรียน หลังพบครูนั่งไฟลท์เดียวกับสาวติดโควิด

3 ธันวาคม 2563 10:07 3307
ด่วน! ประกาศปิดโรงเรียน หลังพบครูนั่งไฟลท์เดียวกับสาวติดโควิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ประกาศปิดเรียน หลังพบครูนั่งเที่ยวบินเดียวกับสาวติดโควิดวันที่ 3 ธ.ค.2563   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ่าสิบเอก ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ได้ลงนามใน ประกาศโรงเรียนนครไทย เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระบุว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค.2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มี.ค.2563 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกอบกับ ตามที่จังหวัดพิจิตรได้ประกาศผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 3 ราย ในวันที่ 2 ธ.ค.2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2563 และได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในจ.พิจิตร โดยไม่ได้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น

เนื่องจากโรงเรียนนครไทย สำรวจพบบ ครูของโรงเรียนนครไทยรายหนึ่งได้เดินทาง กลับมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 โดยเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนนครไทย จึงมีมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ดังนี้

1.กำหนดปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

2.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เวรยาม มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ

3.ให้ครูและบุคลกากรทางการศึกษา และนักเรียนสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง (SOCAL DISTANONG) และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2563เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE