4
shared

สรรพากร เปิดระบบต่อ "วีซ่าออนไลน์" ให้คนต่างชาติ

18 พฤศจิกายน 2563 17:19 269
สรรพากร เปิดระบบต่อ "วีซ่าออนไลน์" ให้คนต่างชาติ

กรมสรรพากรเปิดระบบใหม่ให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ ขอข้อมูลการเสียภาษีเพื่อต่อ "วีซ่า" ได้สะดวกยิ่งขึ้น

วันนี้( 18 พ.ย.63) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบเชื่อมโยงการส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพียงผู้เสียภาษีแจ้งให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจะส่งข้อมูลที่ให้ความยินยอมให้แก่ สตม. ได้แก่ แบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.พ.30 เพื่อใช้ในการขอต่อวีซ่าและการขออนุญาต อยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อผู้เสียภาษีเลือกรายการครบถ้วน และได้บันทึกรายการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Consent Form ระบบจะสร้าง Consent ID ให้ 2 รูปแบบ คือ แบบ PDF หรือแบบรูปภาพ 

พร้อมข้อความแจ้งให้ไปยื่นความประสงค์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษียื่นแสดงความยินยอม ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาขอคัดข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีที่หน่วยงานสรรพากร เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ระบบแจ้งให้ความยินยอมส่งข้อมูล สามารถขอข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้ 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE