30
shared

ประกาศราชกิจจาฯ อนุญาตจำหน่าย-ครอบครอง โคเคน ฝิ่น มอร์ฟีน

17 พฤศจิกายน 2563 08:07 3683
ประกาศราชกิจจาฯ อนุญาตจำหน่าย-ครอบครอง โคเคน ฝิ่น มอร์ฟีน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เช่น โคเคน ฝิ่น มอร์ฟีน เพื่อใช้ในการรักษา การศึกษา ประโยชน์ของทางราชการ

วันนี้ (17 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ สำหรับยาเสพติดประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการ เช่น ใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 240 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พศ.2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ข้อ 3 ผู้อนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์

(2) เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์

(3) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ข้อ 4 ผู้อนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ที่จะครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติดประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย)

(2) เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา

(3) เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์

(4) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(5) เพื่อใช้ประจำในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร

การขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ตาม (1) ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 20

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE