3
shared

ครม.ให้หน่วยงานของรัฐ มีบัญชีเงินฝากในแบงก์กรุงไทยต่อไป

10 พฤศจิกายน 2563 14:42 232
ครม.ให้หน่วยงานของรัฐ มีบัญชีเงินฝากในแบงก์กรุงไทยต่อไป

โฆษกรัฐเผยธนาคารกรุงไทย แจ้งคลังให้หน่วยงานของรัฐมีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่อไป หลังกฤษฎีกาชี้ให้พ้นจากรัฐวิสาหกิจ

วันนี้ (10พ.ย.63) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลัง มีร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทย

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า ธนาคารกรุงไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐ ยังคงมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทยต่อไป ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ปี 2562

เนื่องจากธนาคารยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ไม่ว่าด้วยการถือหุ้นของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 55.07% หรือโดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของธนาคารกรุงไทยไม่ส่งผลกระทบต่อการรับฝากเงินจากหน่วยงานภาครัฐ และต่อภารกิจต่างๆ ที่ธนาคารกรุงไทยได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐ และโดยระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า ณ ปัจจุบันรัฐไม่ได้ถือหุ้นในสัดส่วนที่จะทำให้ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ถือเป็นนิติบุคคล เพราะฉะนั้นนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบในร่างระเบียบของกระทรวงการคลังที่จะขอมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE