4
shared

กกต.เปิดข้อห้าม-ข้อปฎิบัติ เลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ป้องกันทุจริต

10 พฤศจิกายน 2563 12:25 149
กกต.เปิดข้อห้าม-ข้อปฎิบัติ เลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ป้องกันทุจริต

กกต.เปิดข้อห้าม-ข้อปฎิบัติ ในการหาเสียงเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการทุจริต

วันนี้ (10พ.ย.63) สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ หลายพื้นที่ เริ่มเตรียมพร้อมหาเสียง ภายหลังเสร็จสิ้นการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศข้อกำหนด และข้อห้าม ในการหาเสียง เพื่อป้องกันการทุจริต  

ขั้นตอนจากนี้ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งสมาชิก อบจ.และนายกอบจ.เรียบร้อย ในส่วนของการหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากตัวสมาชิก อบจ.และนายก อบจ.จะลุยหาเสียงคะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละพื้นที่แล้ว

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง เป็นทีมงานลงพื้นที่ช่วยขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละคนได้ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อที่ 15-16 ระบุไว้

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทน รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยหาเสียงให้ ผอ.กต.จังหวัด ก่อนวันดำเนินการ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

กรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดจะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้ การแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดำเนินการแจ้งได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง     

นอกจากนี้ กรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียง เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งให้ ผอ.กกต.จังหวัดโดยเร็ว

ส่วนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง เลือกตั้ง     

ห้ามผู้สมัครหาเสียงหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงในลักษณะแจกจ่ายเอกสารโดยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ

การใช้พาหนะต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ ผอ.กกต.จังหวัดทราบ

ห้ามหาเสียงโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามปกติ ประเพณีต่างๆ นำชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมือง


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE