32
shared

ธ.ออมสิน เปิดเงื่อนไข "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" กู้เงิน 5 หมื่นไม่ต้องค้ำ

7 พฤศจิกายน 2563 16:53 1596
ธ.ออมสิน เปิดเงื่อนไข "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" กู้เงิน 5 หมื่นไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่านแอป MyMo วงเงิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำประกัน และยังไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

วันนี้ (7 พ.ย.63) ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสินเชื่อดังกล่าวกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก 

สำหรับเงื่อนไขกู้เงินนั้น เปิดให้ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อดำรงชีพ ลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ ผู้มีรายได้ประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

สำหรับวิธีสมัครขอ สินเชื่อพลังฐานราก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

1.สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

- เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น ไม่ต้องตรวจกิจการ

2.สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

- เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุดเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE