10
shared

รู้ยัง..!ซื้อขายหุ้น ก็ใช้สิทธิ“ช้อปดีมีคืน”ได้

5 พฤศจิกายน 2563 15:40 212
รู้ยัง..!ซื้อขายหุ้น  ก็ใช้สิทธิ“ช้อปดีมีคืน”ได้

คนเล่นหุ้นมีเฮ นำค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น ลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน”ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2563 โดยกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้สามารถนำค่าซื้อสินค้า หรือบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท มาหักลดหย่อนเงินได้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ลงทุนที่ได้ใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการชำระค่าบริการ (ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ) และภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงเวลาที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนเงินได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท โดยต้องมีเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ระบุชื่อของผู้ลงทุนเป็นหลักฐาน

ผู้ลงทุนที่จะใช้สิทธิตามโครงการดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือสายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทร. 1207

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline