11
shared

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 3 พื้นที่สาธารณะของกทม. เป็นพื้นที่ทำการค้า

5 พฤศจิกายน 2563 09:49 3579
ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 3 พื้นที่สาธารณะของกทม. เป็นพื้นที่ทำการค้า

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 3 พื้นที่สาธารณะของกทม. เป็นพื้นที่ทำการค้า

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ระบุว่า โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2563 กำหนดให้ที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ทำการค้า 


1.พื้นที่บริเวณทางเท้าติดลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน

2.พื้นที่บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท

3.พื้นที่บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบีนบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น


จึงประกาศให้ที่สาธษรณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ทำการค้า โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทำการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทำการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการผ่อนผันตามเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE