3
shared

ระยองเพิ่มทักษะให้ขรก.ท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพจัดการบริการสาธารณะ

29 ตุลาคม 2563 14:31 143
ระยองเพิ่มทักษะให้ขรก.ท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพจัดการบริการสาธารณะ

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยองระดมวิทยากรอบรมเพิ่มทักษะให้ข้าราชการท้องถิ่นสังกัดเทศบาลทุกแห่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะ

วันนี้ (29ต.ค.63) นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดระยองเพื่อหารือสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันรวมตลอดถึงอนุมัติโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ให้กับข้าราชการสังกัดเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดระยอง จำนวน 4 แผนงาน อาทิเช่น ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีระบบอิเล็คทรอนิกส์ การสัมมนาแนวทางในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมตลอดถึงได้หารือกับคณะกรรมการในการจัดการกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่สื่อโซเชี่ยลมีบทบาทค่อนข้างสูงในการชี้นำสังคม ทำให้บุคคลการในเทศบาลต้องปรับแนวคิดและปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ขณะที่นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า ในฐานะประชาสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของการรวมกลุ่มของเทศบาลทุกเทศบาลในจังหวัดระยองทั้ง 32 แห่งที่จะส่งข้าราชการในสังกัดร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรของเทศบาลซึ่งคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยองได้อนุมัติให้ดำเนินการโดยมอบหมายให้ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมเพิ่มทักษะในการอบรมสัมมนา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง เช่นการอบรมเพิ่มทักษะเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การจัดทำคำสั่งทางปกครองการบันทึกระบบบัญชีรพบบอีเลคโทรนิกและเสวนาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งได้หารือวางแนวทางกิจกรรมรณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ต่อไป