4
shared

“สนธยา”ปั้น 7 โครงการดัน“พัทยา”สู่มหานครระดับโลก

28 ตุลาคม 2563 15:39 83
“สนธยา”ปั้น 7 โครงการดัน“พัทยา”สู่มหานครระดับโลก

นายกเมืองพัทยา เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนขับเคลื่อนแผน “นีโอพัทยา” ผ่าน 7 โครงการนำร่อง ภายใต้กรอบวงเงิน 8 หมื่นล้านบาท สู่เมืองน่าอยู่-น่าเที่ยว-น่าลงทุน อย่างยั่งยืน

วันนี้ (28 ต.ค.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินงานในช่วง 25 เดือนของการทำหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้บรรเทาปัญหาให้ชาวเมืองพัทยาไปได้เกือบ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาอาชญากรรม ส่วนแผนงานและโครงการที่ดำเนินการต่อในปี 2564 ถึงปี 2565 จะพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็น “นีโอพัทยา” เพื่อทำให้พัทยาเป็นมหานครระดับโลก ที่น่าเที่ยว น่าอยู่อาศัย และน่าลงทุน โดยเตรียมพร้อมแล้ว 7 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณดำเนินการประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 

1.โครงการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำ ทั้งทางระบายน้ำ เป็นระยะทาง 110 กม.และบ่อหน่วงน้ำขนาดยักษ์ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณแบบบูรณาการ จำนวน 17,800 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขังของเมืองพัทยาถูกแก้ไขให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง 

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย จากวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 750 ล้านบาท โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีขีดความสามารถบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เพียงจะทำให้ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงทะเลหมดไปเท่านั้น แต่น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกป้อนเป็นน้ำดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

3.โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบโมโนเรล เชื่อมระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ 3 สายทาง รวมระยะทาง 34 กม.วงเงินงบประมาณ 50,000 ล้านบาท ในรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ  PPP คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปี 2570

4.โครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยา วงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารเมืองพัทยา ระยะเวลา 5 ปี เพื่อยกระดับเทคโนโลยี (Digital Transformation) ใน 5 ยุทธศาสตร์  พัฒนาคน พัฒนาบริการ  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล และ ส่งเสริมการจัดการองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง เป้าหมายคือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการและให้บริการประชาชน และพัฒนาไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ Big Data 

5. โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดนาเกลือ หรือ นีโอนาเกลือ หรือ โอลด์ทาวน์นาเกลือ วงเงินงบประมาณ 600 ล้านบาท ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางละมุง เพื่อปลุกตำนานของนาเกลือในอดีตให้กลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาให้คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไปได้สัมผัส โดยคาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยภายในปี 2565

6.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือพัทยาใต้ หรือท่าเรือบาลีฮาย เชื่อมต่อวอล์กกิ้งสตรีท ครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 4,000 ล้านบาท ร่วมกับ กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือ ศูนย์ธุรกิจการค้า ลานสันทนาการ เชื่อมต่อกับวอล์กกิ้งสตรีท ครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์ธุรกิจและนันทนาการครบวงจรของเมืองพัทยา 

7. โครงการ นีโอเกาะล้าน วงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเกาะล้านครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อม ชุมชนเกาะล้านได้รับการพัฒนา ชาวบ้านได้รับประโยชน์ และรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตจากการเจริญเติบโตของ อีอีซี ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ทั้ง 7 โครงการ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็น นีโอพัทยา ที่สมบูรณ์แบบเป็นโครงการที่เกิดขึ้นบนฐานความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยากับหลายส่วนราชการ ภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการ และการร่วมลงทุนกับภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบของ PPP 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline