6
shared

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศจัดเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ.ใน 60 วัน

27 ตุลาคม 2563 12:08 94
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศจัดเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ.ใน 60 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

27 ตุลาคม 2563    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ความว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่ง ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ..2560 และมาตรา142 แห่ง ...การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ..2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกตประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง ...การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น..2562 ประกอบมาตรา 26 แห่ง ...องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) ..2562


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE