2
shared

สงกรานต์นี้ คาด คนฐานรากจับจ่ายน้อยลง เหตุค่าครองชีพสูง

25 เมษายน 2562 00:00 68

ศูนย์วิจัยฯ ธ.ออมสิน คาด สงกรานต์นี้ ประชาชนฐานรากจับจ่ายใช้สอยราว 16,130 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.2% เหตุค่าครองชีพสูง

 

วันนี้ (12 เม.ย.62) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาททั่ว ประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง คาดประชาชนฐานรากจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 16,130 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.2% โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,670 บาท สาเหตุที่การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนปรับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความระมัด ระวังในการจับจ่ายใช้สอย เพราะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้รับผลกระทบจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ลดลง เนื่องจากไม่มีการจ้างงาน ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยนแหล่งเงินที่นำมาใช้จ่าย โดยมีการบริหารเงินร่วมกับคนในครอบครัวและใช้เงินที่ได้รับสนับสนุนจากสวัสดิการภาครัฐเพิ่มขึ้น ขณะที่มีการใช้จ่ายจากเงินกู้ลดลง

 

เมื่อสำรวจลักษณะการทำกิจกรรม และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่ประชาชนฐานรากนิยม คือ การทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 81.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 450 บาท รองลงมา การสังสรรค์ เลี้ยงฉลอง 72.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท และให้เงินคนในครอบครัว 49.0% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,790บาท

 

ส่วนของขวัญของฝากที่คาดว่าจะซื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า 45.9% มีแผนที่จะซื้อของโดยนิยมซื้ออาหาร ขนมมากสุด 66.9% เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มรองลงมา 51.8% และผัก ผลไม้ 50.5% ส่วนบุคคล ที่ต้องการให้ของขวัญของฝากมากที่สุด คือ คนในครอบครัว 87.1% รองลงมา คือ ผู้ใหญ่ที่เคารพ 37.9% และตนเอง 35.2% เมื่อสำรวจยานพาหนะที่ประชาชนฐานรากเลือกใช้สำหรับเดินทางในช่วงสงกรานต์ อันดับแรก จะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัว 78.1% รองลงมา เป็นการเดินทางโดยรถสาธารณะ คือ รถบัสโดยสารประจำทาง 10.8% และรถตู้โดยสารประจำทาง 5.9%

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง