4
shared

กรมบัญชีกลาง ออกระบบGFMIS เร่งเบิกจ่ายงบท้องถิ่น

24 ตุลาคม 2563 11:37 99
กรมบัญชีกลาง ออกระบบGFMIS เร่งเบิกจ่ายงบท้องถิ่น

กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

วันนี้(24ต.ค.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ทำให้เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดำเนินการเบิกเงินจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล โดยให้หน่วยงานของเทศบาลเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกการขอเบิกเงินจากคลังของเทศบาลในระบบ GFMIS รวมทั้งกำหนดเรื่องการบัญชีในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในระบบ GFMIS    

ส่วนวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายของระบบ GFMIS แยกเป็น2กรณี  คือ 1.กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป  เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน ของเทศบาลที่เปิดไว้สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  และ2.กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS เมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ การกำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่อไป    


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE