27
shared

ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม การขอออก-ต่อใบอนุญาตขับรถ

23 ตุลาคม 2563 09:58 5780
ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม การขอออก-ต่อใบอนุญาตขับรถ

ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2563

วันนี้ (23ต.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 มาตรา 44 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และมาตรา 49 (6) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่ายรายละเอียด กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563 เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE