1
shared

มท.ซักซ้อมบทบาทข้าราชการประจำรับเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ

21 ตุลาคม 2563 14:16 103
มท.ซักซ้อมบทบาทข้าราชการประจำรับเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมบทบาทข้าราชการประจำ รับเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ เริ่ม 26 ต.ค.นี้ กำชับผู้ว่าฯคุมเข้มเรื่องทุจริต

วันนี้ (21ต.ค.63) กระทรวงมหาดไทย ออกเอกสารกำหนดบทบาทหน้าที่ของ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ระดับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมไปถึงกำหนดหน้าที่ของ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปลัด อบจ.) เนื่องจากในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เตรียมการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกอบจ.) โดยจะมีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)และนายกอบจ.พ้นจากตำแหน่ง

กำหนดให้ ปลัด อบจ.ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกอบจ.เท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว แม้ไม่มีหนังสือสั่งการกำหนดหน้าที่ที่จำเป็นเป็นการชั่วคราวไว้ เว้นแต่หน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เช่น การสรรหาตำแหน่งที่ว่าง การเลื่อนระดับ เป็นต้น         

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการหลังการเลือกตั้ง ในเรื่องของรับแจ้งเหตุการณ์กระทำความผิด ตามมาตรา 92 ในการเรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ก.ก.ต.มีคำสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิด ตามมาตรา 92 ในการเรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติแล้ว

          

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE