4
shared

กกต.เปิดขั้นตอนจัดการเลือกตั้งอบจ. ก่อนหย่อนบัตร 20 ธ.ค. 63

17 ตุลาคม 2563 10:02 159
กกต.เปิดขั้นตอนจัดการเลือกตั้งอบจ. ก่อนหย่อนบัตร 20 ธ.ค. 63

กกต. เปิดไทม์ไลน์ และขั้นตอนแผนการจัดเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ก่อนถึงวันหย่อนบัตร 20 ธ.ค.63

วันนี้ (17ต.ค.63) ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติ ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563

การที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 26 ต.ค. เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำ อปท.ให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็น กกต.ประจำองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน

หลังจากนั้น กกต.จึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงาน กกต. จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัด อบจ.ทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท. เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.

สำหรับวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อ กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.แล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท. โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ไว้ 23 ขั้นตอนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE