1
shared

เผยนางสงกรานต์2562 'ทุงสะเทวี' ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม

26 เมษายน 2562 12:21 123
เผยนางสงกรานต์ปี 2562 ทรงนามว่า 'ทุงสะเทวี' ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ