1
shared

เผยนางสงกรานต์2562 'ทุงสะเทวี' ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม

26 เมษายน 2562 12:21 230
เผยนางสงกรานต์ปี 2562 ทรงนามว่า 'ทุงสะเทวี' ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง