5
shared

ยุวเกษตรกรเรียนรู้วิถีชาวนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12 ตุลาคม 2563 15:01 44
ยุวเกษตรกรเรียนรู้วิถีชาวนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว นำเด็กยุวเกษตรกรเรียนรู้วิถีชาวนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมลงแขกดำนา ฟื้นประเพณีลงแขกปลูกข้าว ร่วมกับกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เกาะแต้ว

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ทุ่งนาบ้านด่าน หมู่ 10 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เกษตรอำเภอเมืองสงขลา และกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว นำเด็กนักเรียนยุวเกษตรกรโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และยุวเกษตรกรโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ เรียนรู้วิถีการทำนาและร่วมกันลงแขกปลูกข้าว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว รวมกว่า 100 คน 


สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติต่อการทำนา มีทักษะการเรียนรู้การทำการเกษตรที่สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของบรรพบุรุษ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำนาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยมีนายวิรัตน์ ไหรเจริญ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก และร่วมลงแขกดำนากับ เด็กๆ ซึ่งการลงแขกดำนาทำให้เด็กได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่กันของคนในชุมชนในครั้งอดีต ที่แทบจะไม่มีให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น 


โดยกิจกรรมเรียนรู้วิถีการทำนา เด็กๆได้เรียนรู้การทำนาดำและการลงแขกดำนา โดยใช้ข้าวพันธุ์หอมจันทร์ และรวงรี ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดีของตำบลเกาะแต้วที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์คู่ท้องถิ่น ส่วนนาหว่านใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ทำให้เด็กๆและเยาวชนอำเภอเมืองสงขลาได้เรียนรู้การทำนา   ทั้งนาดำและนาหว่าน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ ปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์จริง จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่นา 10 ไร่ สร้างความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานให้แก่เด็กยุวเกษตรกรเป็นอย่างดี  


หลังจากนี้ไปเด็กๆยุวเกษตรกรทั้ง 2 โรงเรียนก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในแปลงนาที่ตนเองได้หว่าน และปักดำไว้ตลอดฤดูกาลถึงเก็บเกี่ยว และจะได้ร่วมกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวต่อไป 


นายมโน หะยะมิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า วันนี้เราให้เด็กนักเรียนยุวเกษตรกร ทั้ง 2 โรงเรียนในอำเภอเมืองสงขลา ทั้งโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ มาเรียนรู้เรื่องการทำนาวิถีพอเพียง วิถีดั่งเดิมของชาวนาอำเภอเมืองสงขลา  วันนี้ มีการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เกษตรอำเภอเมืองสงขลา และกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว มีที่นาทั้งหมด 10 ไร่ ให้เด็กได้เรียนรู้การทำนาดำและนาหว่าน สำหรับนาดำในวันนี้เราใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของตำบลเกาะแต้ว ส่วนนาหว่าน เราใช้ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 


ข้าวที่นาหว่านเป็นข้าวหอมมะลิ 105 อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน ช่วงเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนข้าวพื้นเมือง ระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 6 เดือน ก็น่าจะพร้อมๆกัน ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะให้เด็กๆนักเรียน มาร่วมกันเก็บเกี่ยว กันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ที่สำคัญเราจะฟื้นประเพณีลงแขก ที่มีดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเด็กๆแทบจะไม่ได้เรียนรู้ การลงแขกของวิถีชาวนาเดิม เด็กที่มาในวันนี้ ก็จะได้รู้ถึงการทำนาและวิถีการลงแขกของชาวนาแบบดั้งเดิมด้วยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE