2
shared

แม่ทัพภาคที่ 4 สานต่อนโยบายและอุดมการณ์ สร้างสันติสุขภาคใต้อย่างยั่งยืน

2 ตุลาคม 2563 15:27 156
แม่ทัพภาคที่ 4 สานต่อนโยบายและอุดมการณ์ สร้างสันติสุขภาคใต้อย่างยั่งยืน

กองทัพภาคที่ 4 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ยืนยันสานต่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้ามขวานของไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 (ท่านใหม่) กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 โดยในช่วงเช้าได้กระทำพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484 จากนั้นได้ลงนามเอกสาร รับ - ส่งหน้าที่  ที่ห้องหาญ  ลีนานนท์  ก่อนเดินทางไปยังบริเวณลานหน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ขึ้นแท่นรับการเคารพ  กล่าวมอบหน้าที่ตลอดจนการบังคับบัญชา และได้ส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ แก่แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ และรับการเคารพจากกองผสมสวนสนาม ร่วมกัน โดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีกว่า 500 นาย 

    

ตามที่ พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 จึงได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ซึ่งในระหว่างดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องพิทักษ์เอกราช อธิปไตย และดูแลความสงบสุขของประชาชน ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรง จัดตั้งชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กินนอนในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชน ส่งผลให้สถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ลดลงกว่าร้อยละ 60 รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่เป็นทุกข์ของชาวบ้าน จัดตั้งแคมป์ 35 เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อย่างสมภาคภูมิ

 

สำหรับ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 4 เกิดเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2506 ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 33 เข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2529 เข้ารับศึกษาหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อปี 2537 ดำรงตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 ปี 2549,  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ปี 2555,  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยที่รบที่ 4 ปี 2561, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เมื่อ 1 เมษายน 2562 , รองแม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นผู้นำสูงสุด ในการนำพากองทัพภาคที่ 4 เพื่อสานต่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้ามขวานของไทย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ อย่างยั่งยืน สืบไป


       

พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งในการรับราชการในกองทัพภาคที่ 4ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ มีความมุ่งหวังในการทำให้กองทัพภาคที่ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ด้วยการพัฒนาหน่วยให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพตลอดจนดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็งสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสซึ่งการดำเนินภารกิจ/ของกองทัพภาคที่ 4ที่ผ่านมา บรรลุผลสำเร็จได้ตามมุ่งหมาย/ด้วยความร่วมมือสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจ ของกำลังพลอย่างดียิ่ง

  

ด้านพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ทุ่มเทเสียสละในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบัน/ชาติ ศาสนา/พระมหากษัตริย์ได้วางรากฐานให้กองทัพภาคที่ 4 มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพ  โดยเสริมสร้างความรู้ทักษะขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความพร้อมรบ สามารถรองรับภัยคุกคามที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการและปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพลโดยเปิดช่องติดต่อสื่อสารสายตรง เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล/ความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านได้สร้างคุณประโยชน์/แก่กองทัพภาคที่4และส่วนรวมเป็นอเนกประการ

 

ซึ่งตนพร้อมทั้งกำลังพล/ในกองทัพภาคที่ 4 จะจดจำและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบไป/และขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์ การทำงานของ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อย่างเต็มความสามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE