4
shared

'นฤมล' มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 กันยายน 2563 15:25 89
'นฤมล' มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

'นฤมล' มอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำทุกคนต้องร่วมกันช่วยขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน ยกระดับสู่กระทรวงเศรษฐกิจ

วันนี้ (21ก.ย.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก


นางนฤมล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564  รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานของประเทศ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งที่จะให้ประเทศเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ แรงงานที่มีฝีมือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและการบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนเพื่อยกระดับจากกระทรวงด้านสังคม เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนาแรงงานต่อจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่า ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสวัสดิการที่เหมาะสม และได้รับการจ้างอย่างเป็นธรรม ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” คือการสร้างแรงงานคุณภาพ ให้มีความรู้และทักษะรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และในจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 

 

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า ส่วนการยก คือการยกระดับมาตรฐานฝีมือ ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเป็นผู้ได้รับรองความรู้ความสามารถ  ในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ และการให้ คือให้โอกาสแก่แรงงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ แรงงานสตรี แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนยากจน ผู้มีรายได้น้อย ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้ทุกคนสามารถมีงานทำ เน้นการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน 

หลังจากนั้น รมช.แรงงาน เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมินและมอบหนังสือแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการสาธิตการฝึกอาชีพ โดยมีนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารในจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


นอกจากนี้ รมช.แรงงาน เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ลูกจ้างของตนเองเกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 1 แห่ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น ที่คัดเลือกโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 แห่ง และมอบป้าย “มุมนมแม่” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท อีกจำนวน 6 แห่ง พร้อมเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการการฝึกอบรม Automation การสาธิตการฝึกอาชีพ การปักผ้าสไบมอญ  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปที่บ้าน ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม  การสานกระเป๋าและตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก โดยกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสาธิต “มุมนมแม่” และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานกว่า 100 คนในวันนี้ด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE