3
shared

ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี64

21 กันยายน 2563 15:12 99
ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี64

ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แนะรัฐบาลพิจารณาแหล่งลงทุนอื่นควบคู่ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (21ก.ย.63) การประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านบาท ที่ผ่านการพิจารณาของส.ส.เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมชี้แจง อาทินายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง, และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม          

นายสุพัฒนพงษ์ ชี้แจงว่า การนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ มาดำเนินการเชื่อมโยงให้การดำเนินงานของรัฐบาลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องและสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อน ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วางรากฐานของประเทศสู่อนาคต พร้อมส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชนอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ด้านนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วุฒิสภา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า รายจ่ายประจำภาครัฐมีจำนวนมาก โดยเฉพาะค่าจ้างบุคลากร รัฐบาลต้องกระชับองค์กร และใช้เทคโนโลยีกับการจ้างคนนอกเข้ามาทดแทน, รายจ่ายลงทุน รัฐบาลควรพิจารณาแหล่งลงทุนอื่นไปควบคู่กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง, รายจ่ายชำระต้นเงินกู้ ควรตั้งการชำระเงินกู้ 3.5 % ของงบประมาณแต่ละปีเพื่อไม่ให้เป็นภาระดอกเบี้ย
                           
สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการพิจารณาตามมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มาถึงวุฒิสภาและจะแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้โดยกำหนดลงมติ ในวันพรุ่งนี้ 22 กันยายน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE