1
shared

“นฤมล” ถก เลขาฯ อีอีซี สร้างแรงงานป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

17 กันยายน 2563 10:38 59
“นฤมล” ถก เลขาฯ อีอีซี สร้างแรงงานป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือเลขาธิการ อีอีซี สร้างแรงงานคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน สนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการขับเคลื่อนประเทศ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ.และคณะ ในประเด็น การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแรงงานคุณภาพรองรับตลาดแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี            

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน   กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเสมอต่อการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานของประเทศ ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีงานทำ ลดอัตราการว่างงาน  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำงานร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขต อีอีซี และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

ส่วนโครงการลดการว่างงานและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในอนาคตนั้น   เป็นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถใช้โครงการนี้เป็นตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ มอบหมายให้ กพร. ตรวจสอบหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในเขต อีอีซี หรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอัตราการว่างงาน

ด้านนายคณิศ  กล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง แผนการฝึกอบรม เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าดูข้อมูล และสมัครงาน หรือสมัครฝึกอบรมในระบบฐานข้อมูลนั้นได้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานในการติดต่อสมัครงาน หรือสมัครเข้าฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถเปิดดูข้อมูลทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการ หรือ ภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการดังกล่าวได้  ซึ่งในส่วนนี้ ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายที่สามารถจัดทำระบบการบริการ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในเขต อีอีซี มีสถานประกอบกิจการที่สามารถรับแรงงานที่ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าทำงานได้ทันที 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline