5
shared

เปิดป่าต้นแบบ! โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่

11 กันยายน 2563 09:17 150
เปิดป่าต้นแบบ! โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า

ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนต์ สีหาบัว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการ ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ป่า และประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และคณะสื่อมวลชนสัญจร ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการ ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด และนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต พิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563


นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า "สำนักงาน กพ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทย และรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ"


ในครั้งนี้ได้นำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์บำคงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่ป่า 1,200 ไร่ เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช มีไม้มีค่านานาชนิด และใชช่วงปี 2551-2555  มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและรวมกลุ่มกันเพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และถือเป็นป่าที่มี แพงเกินไป ไม้พะยูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1,400 ต้น  จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า 


โดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าทำเลดอนใหญ่ ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและอนุรักษ์ป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีต่อกัน จัดเวทีชาวบ้าน เสวนาร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการร่วมมือปกป้องผืนป่า และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาไม่พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป้คงทำเลตอนใหญ่อีกเลย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาอย่างจริงจัง ทำให้ป่าเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี รางวัลกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทสม.) ดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัล ทสม.ดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น  จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต พิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธรเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE