4
shared

นายกฯเปิดด่านมอเตอร์เวย์ช่วงพัทยา-มาบตาพุดเชื่อมอีอีซี

24 สิงหาคม 2563 16:25 53
นายกฯเปิดด่านมอเตอร์เวย์ช่วงพัทยา-มาบตาพุดเชื่อมอีอีซี

นายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด หนุนขนส่ง และเศรษฐกิจ อีอีซี

วันนี้ (24 ส.ค.63) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด อย่างเป็นทางการ  ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ กรมทางหลวง  ได้เปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา - มาบตาพุด โดยให้ประชาชนทดลองใช้บริการด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภาไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างและวางระบบด่านฯ ที่เหลือ ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่และด่านเขาชีโอน แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงคมนาคม เร่งผลักดันจนประสบผลสำเร็จ

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด เป็นงานก่อสร้างถนนแนวใหม่ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง มีจุดเริ่มต้นก่อสร้างกิโลเมตรที่ 2+300 เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 7 บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 17,784 ล้านบาท   ซึ่งกรมทางหลวง ใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันมาใช้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 

รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ไป - กลับ ก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ รูปแบบเป็นผิวจราจรคอนกรีตหนา 28 เซนติเมตร แบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางถนนลดระดับไหล่ทางด้านในกว้าง 1 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3 เมตร ควบคุมการเข้า - ออก อย่างสมบูรณ์ มีอาคารเก็บค่าธรรมเนียมถาวร 3 แห่ง คือ ด่านฯ ห้วยใหญ่ เชื่อมสู่บ้านอำเภอ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด่านฯ เขาชีโอน เชื่อมสู่ทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และด่านฯ อู่ตะเภา เชื่อมสู่ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โครงการดังกล่าวถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สำคัญ ช่วยสนับสนุนการขยายโอกาสการค้าและการลงทุน เชื่อมต่อการขนส่งสู่พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline