3
shared

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ

19 สิงหาคม 2563 08:19 103
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ

ม.นราฯจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่เวทีกลางลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตโคกเขือ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถูกยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


สำหรับโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวสรชนครินทร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในพระปรีชสมารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" เพื่อฟูมฟักเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาดใต้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากนอกห้องเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชนและเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน นักศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษา อีกด้วย


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยได้ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นแบบ ออนไลน์ อาทิ การแข่งขัน Startup การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ การประกวดไอเดียสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนการเข้าชมนิทรรศการทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมทางออนไลน์นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 ผ่านของทางเพจเฟสบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ www.facebook.com/ScienceTech.PNU เป็นต้น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE